Καταστατικό Σωματείου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΗΝΙΟΧΟΣ"»

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ

α) Ιδρύεται αθλητικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΗΝΙΟΧΟΣ¨» και απόδοση στην αγγλική γλώσσα «INIOHOS SPORTS CLUB». β) Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Άμφισσας, πρωτεύουσα του Δήμου Δελφών (Κοινότητα Άμφισσας της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών) και του Νομού Φωκίδας. γ) Το σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα, που κυκλικά φέρει τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΗΝΙΟΧΟΣ¨», τη λέξη «Άμφισσα» και το έτος ίδρυσης «2020», στο δε μέσο φέρει το έμβλημα μιας καλλιτεχνικής αναπαράστασης του Ηνίοχου των Δελφών. δ) Τα χρώματα του σωματείου είναι το λευκό και το γαλάζιο.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη των βάσεων του αθλητισμού, ιδιαιτέρως στην περιοχή του Δήμου Δελφών και ευρύτερα του Νομού Φωκίδας, η ενίσχυση και ηθική ενθάρρυνση των νέων που έχουν έφεση για άθληση, η ανάπτυξη του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η διατήρηση και βελτίωση της καλής φυσικής κατάστασης και η προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των ανθρώπων μέσω του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένου και του μαζικού αθλητισμού, η προαγωγή της κοινωνικότητας και συναδέλφωσης σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος, η εν γένει διάδοση του αθλητισμού και ιδίως στα αποκαλούμενα κλασικά αθλήματα, η διατήρηση και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς των μελών και των αθλούμενων και η συμμετοχή σε διοργανώσεις ή εκδηλώσεις που αναδεικνύουν και συνάδουν με τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον ως άνω σκοπό, χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 3
ΚΛΑΔΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ.

Α. Το σωματείο διατηρεί τους εξής κλάδους άθλησης (Τμήματα): Ι) Κλάδος (Τμήμα) κλασικού αθλητισμού (στίβος), ΙΙ) Κλάδος (Τμήμα) αγωνιστικής γυμναστικής, ΙΙΙ) Κλάδος (Τμήμα) χιονοδρομίας και IV) Κλάδος (Τμήμα) επιτραπέζιας αντισφαίρισης.
Β. Μέσα για επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι κυρίως τα ακόλουθα:
α) Η λειτουργία κάθε επίσημου ατομικού και ομαδικού αθλήματος των Ολυμπιακών Αγώνων και επιλεγμένα αναγνωρισμένα παγκοσμίως μη Ολυμπιακά ατομικά αθλήματα. Τα παραπάνω αθλητικά τμήματα είναι ενδεικτικά και επιτρέπεται η δημιουργία και άλλων αθλητικών τμημάτων με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο.
β) Η διοργάνωση ομιλιών με ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, εορτών, αθλητικών επιδείξεων, κατασκηνώσεων κλπ.
γ) Η συμμετοχή κατ’ άθλημα, σύμφωνα με τα γενικά και ειδικά προγράμματα, σε φιλικούς αγώνες, σε κύπελλα, σε αθλητικές διοργανώσεις, σε τοπικά ή περιφερειακά ή Πανελλήνια και διεθνή ή ολυμπιακά πρωταθλήματα και σε οποιουσδήποτε άλλους αγώνες.
δ) Η εξεύρεση κατάλληλου χώρου και η κατασκευή ή μίσθωση γηπέδου, γυμναστηρίου και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο εξοπλισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων με όργανα και άλλα μέσα άσκησης, αγωνιστικής προετοιμασίας και προπόνησης.
ε) Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών και αλλοδαπών σωματείων, ομοσπονδιών, Δημοσίων Φορέων, Αθλητικών Οργανισμών, Δήμων, Περιφερειών και λοιπών Αρχών του κράτους.
στ) Η διάθεση κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου, που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στην εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
Γ. Η ίδρυση νέων κλάδων άθλησης ή η κατάργηση υφισταμένων πραγματοποιείται με τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πιο κάτω στο παρόν και ιδιαίτερα στα άρθρα13 και 25 και σύμφωνα με την ισχύουσα κατά το χρόνο της απόφασης αυτής νομοθεσία περί αθλητικών σωματείων.

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

α) Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Σωματείου δεν μπορεί να είναι κατώτερος από είκοσι (20), μπορεί δε να είναι απεριόριστος. Ως μέλη του Σωματείου δύναται να εγγραφούν άνδρες και γυναίκες.
β) Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη του Σωματείου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή ημέρα (60η) μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή του μέλους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να περιέχει τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα και τηλέφωνο) και να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα αναφέρει ότι δεν ανήκει ή υπάγεται σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, όπως τροποποιούμενο, ισχύει κάθε φορά. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση δικαιώματος εγγραφής του είτε για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης. Δεν απαιτείται η πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών του Σωματείου και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
δ) Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους στο Σωματείο, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.
ε) Επίτιμο μέλος γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και κατόπιν θετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε άτομο, το οποίο έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο και εν γένει εργάστηκε πολύ για τους σκοπούς του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης και να εκφέρουν τις απόψεις τους σε αυτήν (δικαίωμα λόγου).
στ) Αθλούμενα μέλη είναι όλοι οι ενεργοί αθλητές όλων των τμημάτων και μπορούν, υπό τους όρους και περιορισμούς των άρθρων 4, 5 και 6, να γίνουν κανονικά μέλη του Σωματείου.
ζ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι προσφέρουν ποσό τουλάχιστον ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τακτικών συνδρομών όλων των μελών κατά τη διάρκεια ενός έτους ή υπηρεσίες ιδιαίτερα εξαιρετικές για την εκπλήρωση μπορεί να εκτιμηθούν στο ίδιο ποσό. Τα ονόματα εκείνων που προσφέρουν μικρότερα ποσά θα καταχωρούνται σε ειδικά τιμητικά βιβλία, ενώ τα ονόματα εκείνων που ανακηρύσσονται ευεργέτες θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που θα βρίσκεται στην έδρα του Σωματείου. Και στην περίπτωση αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 5

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του Σωματείου, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του Σωματείου:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο ) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους, είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με τη καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, οι επόπτες, σημειωτές, κριτές, χρονομέτρες, αφέτες, παρατηρητές, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του Σωματείου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου, το προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με το Σωματείο και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η ίδια απαγόρευση ισχύει για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, εφόσον κάποιο από τα αθλήματα που καλλιεργεί το Σωματείο περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
Πρόσωπο - μέλος στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του και φυσικά απολύει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσής του εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
Δεν μπορεί ν’ ασκεί τα καθήκοντα του προπονητή ή του υπάλληλου του Σωματείου και για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και για ένα χρόνο ακόμα μετά τη λήξη της ή τη λύση, όποιος είναι και μέλος του Σωματείου. Επίσης δεν επιτρέπεται να συμβληθεί με το Σωματείο για εκτέλεση έργου με αμοιβή και για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και για δύο χρόνια μετά τη παράδοσή του, όποιος είναι και μέλος του Σωματείου.

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:
α) Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, και εκτός των ιδρυτικών, μετά τη πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους στο Σωματείο, ψηφίζουν για κάθε θέμα στις Γενικές Συνελεύσεις και μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
β) Δικαιούνται να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έγγραφες προτάσεις και γνώμες για τα ζητήματα που αφορούν το Σωματείο, καθώς και καταγγελίες και παράπονα μέσα στα όρια της ευπρέπειας και του σεβασμού που οφείλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
γ) Το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατόπιν έγγραφης αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα καθορίζει με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
δ) Ειδικά τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.
ε) Όλα τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Σωματείου.
Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού. β) Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. γ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
δ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
ε) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα και τους αθλητές, υποχρεώνονται να καταβάλλουν τακτικά τις συνδρομές τους προς το Σωματείο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου, του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού, να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και την ιδιότητα των παρεκτρεπόμενων μελών, τις παρακάτω ποινές:
α) Έγγραφη παρατήρηση, β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη,
γ) Απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους κλπ. του Σωματείου προσωρινά ή οριστικά και
ε) Οριστική διαγραφή, που υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου, του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού, να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και την ιδιότητα των παρεκτρεπόμενων αθλητών, τις παραπάνω ποινές και απαγορεύσεις συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου μέχρι έναν χρόνο. Ως παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλητή, που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία στους ανώτερους, μέσα στ’ αθλητικά πλαίσια και στα συμφέροντα του Σωματείου. Κανένας απ’ τους παραπάνω δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί, χωρίς προηγούμενα να απολογηθεί.

Άρθρο 7

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Η διαγραφή μέλους του Σωματείου διενεργείται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Ειδικότερα:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος του Σωματείου, εφόσον η συμπεριφορά του είναι απρεπής ή με πράξεις παράνομες ή και παραλείψεις ανάρμοστες για την ιδιότητά του βλάπτει τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε μυστική ψηφοφορία. Η απόφαση διαγραφής υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Το μέλος που διαγράφηκε, σύμφωνα με τα ως άνω, δύναται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης διαγραφής να καταθέσει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου αντιρρήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στη Γενική Συνέλευση την απόφασή διαγραφής, τις αντιρρήσεις του μέλους και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση περί της αποδοχής ή απόρριψης των αντιρρήσεων. Η Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία και σε μυστική ψηφοφορία αποφαίνεται για την οριστική διαγραφή ή μη του μέλους.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου διαγράφονται όσα μέλη καθυστερούν να καταβάλουν τις συνδρομές τους πέραν του ενός (1) έτους. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο προς διαγραφή μέλος, το οποίο και δύναται να καταθέσει αντιρρήσεις μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αποφασίζει σε ανοικτή ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία αμετακλήτως για τη διαγραφή ή μη του μέλους. Σε περίπτωση που το προς διαγραφή μέλος δεν καταθέσει αντιρρήσεις πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή καταθέσει τις αντιρρήσεις εκπρόθεσμα, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να εξετάσει την ουσία των αντιρρήσεων και το μέλος διαγράφεται οριστικά από το Σωματείο.
γ) Μέλος για το οποίο, μετά την εγγραφή του, συντρέχουν οι περιορισμοί ή τα κωλύματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού διαγράφεται αυτομάτως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 8

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου έχει τη δυνατότητα να παραιτηθεί από την ιδιότητά του οποτεδήποτε το επιθυμεί, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως μετά την υποβολή δήλωσης παραίτησης συνεδρίασή του οφείλει να εκδώσει απόφαση διαγραφής του μέλους αυτού, χωρίς να εξετάσει τους λόγους και να καταχωρήσει τη διαγραφή στο σχετικό βιβλίο μελών.

Άρθρο 9

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του Σωματείου που παραιτήθηκαν ή διαγράφηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος Καταστατικού μπορούν να επανεγγραφούν σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς των άρθρων 4,5,6 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 10
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του Σωματείου είναι:
α) Ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.
β) Κρατικές, δημοτικές, δημόσιες ή κοινοτικές επιχορηγήσεις.
γ) Ποσά που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου θα ορίζονται ως αντίτιμο της προσφερόμενης από το Σωματείο υπηρεσίας εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί για τη κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
δ) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, και γενικά οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο, από φυσικά και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
ε) Ποσά προερχόμενα από σύναψη συμβάσεων διαφήμισης ή χορηγίας για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, τηρουμένων των Κανονισμών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
ζ) Κάθε άλλο έσοδο, νόμιμα περιερχόμενο στο ταμείο του Σωματείου, δηλαδή έσοδα, χοροεσπερίδες, λαχνούς, πολιτιστικές εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές κ.τ.λ.
η) Έσοδα από διάφορες συναφείς δραστηριότητες κ.λπ.

Άρθρο 11
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του Σωματείου είναι:
Η Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη)
Το Διοικητικό Συμβούλιο και
Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 12
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο, ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του Σωματείου. Τη Γενική Συνέλευση συγκροτούν τα μέλη του Σωματείου, εφ' όσον είναι ταμειακώς ενήμερα και αφού έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο μητρώο μελών του Σωματείου. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Κάθε μέλος πρέπει να παρίσταται αυτοπρόσωπα και δικαιούται μία ψήφο. Πέραν των ως άνω, στη Γενική Συνέλευση δύναται να συμμετέχουν ανεξαιρέτως όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη, εντούτοις, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εκλέγει και να ανακαλεί ολικά ή μερικά τα όργανα της Διοίκησης, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την Εφορευτική Επιτροπή ή/και αποφάσεις αυτών. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εγκρίνει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό της Διοίκησης, και να απαλλάσσει ή όχι το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Έχει την αρμοδιότητα να τροποποιεί το Καταστατικό, να αποφασίζει για τη διάλυση και τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη.

Άρθρο 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Γενική Συνέλευση του Σωματείου:
Ελέγχει και εγκρίνει ή καταψηφίζει το διοικητικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της περιόδου, που έληξε.
Ελέγχει και εγκρίνει ή καταψηφίζει τον οικονομικό απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου, που έληξε.
Ελέγχει και εγκρίνει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό της νέας περιόδου.
Ελέγχει και εγκρίνει ή καταψηφίζει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής περί της οικονομικής διαχείρισης.
Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους που θα εκπροσωπούν το Σωματείο σε υπερκείμενο σωματείο.
Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Σωματείου ως μέλος σε υπερκείμενο σωματείο (Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού.
Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
Αποφασίζει τη συγχώνευση, με άλλα Σωματεία, ή τη συγχώνευση αθλητικών Τμημάτων του Σωματείου με τμήματα άλλων σωματείων που εδρεύουν στην ίδια Περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού.
Αποφασίζει και εγκρίνει τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, που είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του Καταστατικού ή και του Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.
Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου και το διορισμό εκκαθαριστή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού.
Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει το Σωματείο.
Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή ή μη των μελών του Σωματείου. για τα οποία υπάρχει σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού .
Εγκρίνει την επιβολή από το Διοικητικό Συμβούλιο έκτακτων εισφορών.
Εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στον
10
τρόπο και τον χρόνο καταβολής της εισφοράς των εγγεγραμμένων μελών.
Αποφασίζει για την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων.
Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Αποφασίζει για την ίδρυση και δημιουργία νέων αθλητικών τμημάτων του Σωματείου ή την κατάργηση αθλημάτων του Σωματείου, κατόπιν πλήρους και εμπεριστατωμένης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο.
Αποφασίζει για την απαλλαγή ή μη από κάθε ευθύνη των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 14

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

α) Κάθε χρόνο εντός του μήνα Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου πραγματοποιείται στον έδρα του Σωματείου, Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η πρόσκληση αναρτάται και τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στα γραφεία του Σωματείου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την εύλογη κρίση του, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εφόσον επιθυμεί να δημοσιεύσει την πρόσκληση σε μία τοπική εφημερίδα της έδρας του Σωματείου, ενώ υποχρεούται να αποστείλει την πρόσκληση στα μέλη του Σωματείου με επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ταυτόχρονα με την προκήρυξη συντάσσεται και ο κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, γιατί μέλη τα οποία βρίσκονται σε οικονομική αταξία δεν μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση.
γ) Στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται:
Ο τόπος της Συνέλευσης.
Η χρονική διάρκεια με ημέρα και ώρα έναρξης.
Ο αύξων αριθμός της Συνέλευσης.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Το αναγκαίο ποσοστό μελών για απαρτία της Συνέλευσης.
Η ημέρα, ώρα και τόπος τυχόν απαιτούμενης επαναληπτικής συνέλευσης.
δ) Δέκα (10) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί οποιοδήποτε μέλος να στείλει στο Σωματείο κάθε πρότασή του απόλυτα δικαιολογημένη και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή της πρότασης αυτής στην Οριστική Ημερήσια Διάταξη.
ε) Προσθήκη νέων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη δεν γίνεται μετά την παρέλευση της ανωτέρω υπό (δ) προθεσμίας.
στ) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή ο Αντιπρόεδρος και η Γραμματεία της Συνέλευσης εξυπηρετείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω προσώπων τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν σε ψηφοφορία το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και δύο (2) μέλη που εκτελούν χρέη γραμματείας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
α) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από έγγραφη αίτηση των μελών που αντιπροσωπεύουν το 1/5 του συνόλου των εγγεγραμμένων και ταμειακώς ενήμερων μελών, ή κατόπιν έγγραφου αιτήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν ισχύουν οι προθεσμίες της Τακτικής ούτε και η διαδικασία του καθορισμού των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ο χρόνος σύγκλησης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με την ανάγκη που επιβάλλει τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν όμως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από έγγραφη αίτηση των μελών ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών το αργότερο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και με το υποβαλλόμενο από τα μέλη ή την Εξελεγκτική Επιτροπή θέμα στην Ημερήσια Διάταξη που υπόκειται στη κρίση της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή ο Αντιπρόεδρος και η Γραμματεία της Συνέλευσης εξυπηρετείται είτε από τον Γενικό Γραμματέα του είτε από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον όμως πρόκειται: α) Για συζήτηση προτάσεως μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και β) Για εκλογή νέας Διοίκησης πριν από τη λήξη της θητείας της παλιάς, εκλέγεται προσωρινό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη που εκτελούν χρέη γραμματείας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α) ΑΠΑΡΤΙΑ: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφ' όσον τα παριστάμενα και ταμειακώς ενήμερα μέλη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το μισό πλέον ενός του συνόλου των μελών του Σωματείου. Εάν όμως δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται για έλλειψη απαρτίας και επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο χωρίς νέα πρόσκληση, αρκεί να μνημονεύεται η περίπτωση αυτή στην πρώτη πρόσκληση.
Κατ’ αυτήν λογίζεται ότι υπάρχει απαρτία, ανεξάρτητα του αριθμού των παρισταμένων ταμειακώς ενήμερων μελών του, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση.
β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Της Γενικής Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου δ του άρθρου 15, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη δε Γραμματέα εκτελούν είτε ο Γ ενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, είναι δε δυνατόν να προσυπογραφούν και από τα παριστάμενα μέλη ή από επιτροπή των μελών αυτών. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαίωμα ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν μόνο τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Δικαίωμα λόγου έχουν και εφόσον το επιθυμούν τα επίτιμα μέλη του Σωματείου.
γ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία (το μισό πλέον ενός του συνόλου) των παρισταμένων μελών. Ειδικά για τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού ή περί διάλυσης του Σωματείου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού πλέον ενός του συνόλου των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής, για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση του απολογιστικού έργου, προσωπικά ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων για υπερκείμενο σωματείο, καθώς και για όσες αποφάσεις καθορίζονται στο παρόν καταστατικό. Όταν πρόκειται για έγκριση Προϋπολογισμού, Απολογισμού, κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, εκλογή Προσωρινού Προεδρείου, η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με μυστική ψηφοφορία και αναλόγως την απόφαση που θα λάβει εκείνη τη στιγμή η Γενική Συνέλευση. Επίσης, για όσα θέματα δεν προβλέπεται μυστική ψηφοφορία, η απόφαση λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορία . Η Γενική Συνέλευση όταν κρίνει ότι για κάποιο θέμα που δεν προβλέπεται, είναι αναγκαίο να παρθεί απόφαση με μυστική ψηφοφορία, μπορεί με απόφασή της να εφαρμόσει τη λήψη αποφάσεως δια της μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρο 17

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α) Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος. Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να έχει ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Εφόρου ενός συγκεκριμένου αθλητικού Τμήματος του Συλλόγου, που του αποδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή (3 ετών) θητεία με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή να εκπροσωπούν το Σωματείο όσα πρόσωπα εμπίπτουν στους περιορισμούς και στα κωλύματα που αναφέρονται στο νόμο και στο παρόν καταστατικό.
β) Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Εξαιρετικά επιτρέπεται να καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι δαπάνες, διατροφής, διαμονής και κίνησής των εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους και της έδρας του Σωματείου, όταν αυτές γίνονται για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη πρώτη μετά τις αρχαιρεσίες συνεδρίασή του, συγκαλείται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, από το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τυχόν (κατά την κρίση του Δ.Σ.) Έφορο Τμήματος.
δ) Όλοι οι προηγούμενοι είναι ανακλητοί, με απόφαση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στα μέλη του και άλλες αρμοδιότητες.
ε) Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από την εκλογή του νέου, να παραδώσει σ’ αυτό όλα τα έγγραφα, βιβλία, σφραγίδες, το ταμείο, τον απολογισμό διαχείρισης, υλικά κ.τ.λ. και γενικώς οτιδήποτε αφορά στη διαχείριση του Σωματείου.

Άρθρο 18

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προφορικής ή έγγραφης πρόσκλησης του προς τα μέλη ή όσες φορές ζητήσουν τούτο εγγράφως από το Πρόεδρο τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού αναφέρουν απαραίτητα στη αίτηση τους τα προς συζήτηση θέματα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπήσει ένα (1) μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησής του, η οποία θα ισχύει για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά τη κρίση του να διαγράψει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αδικαιολόγητα απουσιάζει από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται δε αυτό από τον πρώτο έχοντα σειρά αναπληρωματικό μέλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΠΑΡΤΙΑ: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφ' όσον παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτό τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα παρόντα μέλη, μετά την καθαρογραφή τους. Παράλληλα και πριν από την καθαρογραφή των πρακτικών στο Βιβλίο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα, μπορούν να τηρούνται συνοπτικά πρόχειρα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται αμέσως μετά το τέλος της συνεδριάσεως, από τα παριστάμενα μέλη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικών ή εκτάκτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων και επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Κενές θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν αποδέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα (4), συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που ανάγονται στη διοίκηση του Σωματείου, εκτός από αυτά που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:
Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
Εγκρίνει τις πάσης φύσης δαπάνες και έσοδα εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και εξειδικεύει τους γενικότερους κωδικούς του Προϋπολογισμού.
Προσλαμβάνει, απολύει το προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές αυτών.
Ορίζει τους προπονητές των Τμημάτων, συνάπτοντας τις κατά νόμο συμφωνίες μαζί τους.
Επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές στα μέλη και στους αθλητές του, κατόπιν εισηγήσεων στη δεύτερη περίπτωση των προπονητών και των Εφόρων.
Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης το Διοικητικό Συμβούλιο με δική του ευθύνη και υπό τον όρο της έγκρισης τους από την επόμενη Γενική Συνέλευση, μπορεί να προβεί σε δαπάνες ή να αποδεχθεί έσοδα μη προβλεπόμενα από τον Προϋπολογισμό, που πάντως δεν υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000€).
β) Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους τους, τα τέκνα τους, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα που μετέχουν τα προαναφερθέντα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την απόφαση αυτή.
γ) Εξαιρετικά επιτρέπεται η ταμειακή διευκόλυνση του Σωματείου από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του Σωματείου μπορεί να ορίζει ειδικούς εφόρους και τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, απ’ τα μέλη του Σωματείου ή με σύμβαση με μη μέλη του Σωματείου ή ακόμη και με συμφωνία εθελοντικής προσφοράς.
Στα μέλη ή μη μέλη του Σωματείου που εθελοντικά προσφέρουν υπηρεσίες με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να καταβάλλονται έξοδα κίνησης.

Άρθρο 20

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σ’ όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον τρεις απ’ τους συμβούλους ζητήσουν τη σύγκλησή του. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του Σωματείου. Προσυπογράφει με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του Σωματείου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν απ’ την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτόν, ένας που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη.
Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των Γραφείων και των Λεσχών καθώς και του προσωπικού του Σωματείου. Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το Μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα του Σωματείου. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. ΤΑΜΙΑΣ. Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να γράφεται πάντοτε και ο αριθμός απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε τετραμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σ’ οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το Ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για τη κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο για τις καθυστερούμενες. Ο Ταμίας με τον πρόεδρο, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανάληψη απ’ τις καταθέσεις ή κι όλες τις καταθέσεις.
Δ. ΕΦΟΡΟΣ. Ο Έφορος ενός αθλητικού τμήματος του Συλλόγου (Γενικός Αρχηγός) φροντίζει και για την τακτική προπόνηση των αθλητών, την άψογη συμπεριφορά τους στον αγωνιστικό χώρο και γενικά στη κοινωνία, εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη προπονητή και συνεννοείται μ’ αυτόν, για τον καταρτισμό της ομάδας. Ο Γενικός Αρχηγός μπορεί σε συνεννόηση πάντοτε με το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ απαγορεύει τη συμμετοχή των αθλητών στις προπονήσεις και στους αγώνες του Σωματείου εξ αιτίας ανυπακοής τους και ανάρμοστης συμπεριφοράς τους απέναντι σε τρίτους, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον προπονητή κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή ποινής σε αθλητή είναι η προηγούμενη κλήση του σε απολογία και η παροχή κάθε πληροφορίας, ισχυρισμού ή επεξήγησης.
Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Οι σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα, που ανατίθενται σ’ αυτούς.

Άρθρο 21

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο απ’ την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συγγενεύουν (μέχρι και του τρίτου βαθμού). Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθορίζεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τριών μελών της, η οποία και θα πρέπει να λάβει χώρα δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η θητεία της είναι τριετής, όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστο απ’ τα τρία τακτικά της μέλη.

Άρθρο 22

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια στην Τακτική Γενική Συνέλευση από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με ανάταση του χεριού. Εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των παρισταμένων μελών (σχετική πλειοψηφία). Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία υλικά για τις αρχαιρεσίες και εποπτεύει ώστε να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού με βάση το βιβλίο μητρώου των μελών. Μετά τη συλλογή του απαραίτητου υλικού συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες για τα όργανα του Σωματείου. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και την έκδοση του αποτελέσματος.

Άρθρο 23

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

α) Η εκλογή των ανωτέρων οργάνων του Σωματείου γίνεται είτε με το σύστημα της απλής αναλογικής (συνδυασμοί) είτε με τα άτομα που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους (ενιαίο ψηφοδέλτιο). Και στις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται σε κάθε ψηφοδέλτιο να μπαίνουν μέχρι πέντε (5) σταυροί προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και μέχρι τρεις (3) σταυροί για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Για τους αντιπροσώπους σε υπερκείμενα σωματεία θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ανάλογα τον αριθμό των ατόμων που θα απαιτείται να συμμετέχουν στα υπερκείμενα σωματεία.
β) Συνδυασμοί: Σε περίπτωση συνδυασμών, οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
γ) Ενιαίο Ψηφοδέλτιο: Εφόσον δεν υπάρχουν συνδυασμοί, είναι δυνατό, οι εκλογές να γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, οπότε εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους στα όργανα του Σωματείου που έχουν θέσει υποψηφιότητα (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, αντιπρόσωποι σε υπερκείμενα σωματεία).

Άρθρο 24

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

α) Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό, βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 2/3 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα 3/4 των παριστάμενων μελών. Διαλύεται ακόμα και στην περίπτωση όπου τα μέλη του Σωματείου είναι λιγότερα από δέκα (10). Το υπό διάλυση Σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση εφαρμοσμένων των σχετικών περί σωματείων διατάξεων του Α.Κ. και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται και ο/οι εκκαθαριστής/ες του Σωματείου.
β) Όταν το Σωματείο διαλυθεί, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

Άρθρο 25

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

α) Το Καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης.
β) Η Γενική Συνέλευση που θα προβεί στην τροποποίηση ή αναθεώρηση του Καταστατικού αυτού πρέπει να απαρτίζεται από τα 2/3 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και οι κατ' άρθρο και στο σύνολό του τροποποιήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τα 3/4 των παριστάμενων μελών.

Άρθρο 26

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

α) Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι:
Μητρώο Μελών του Σωματείου.
Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
Εσόδων - Εξόδων.
Περιουσιακών Στοιχείων.
Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον αρμόδιο Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο
β) Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
γ) Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.

Άρθρο 27

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία αγωνιστικών χώρων του, διαφόρων αθλητικών τμημάτων κλπ. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται απ’ τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 28

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

α) Το Σωματείο, αμέσως μετά την ίδρυση και εγγραφή του στα βιβλία σωματείων και άνευ άλλης αποφάσεως, επιδιώκει μέσω του Δ.Σ. να εγγραφεί στην εθνικές ομοσπονδίες για τα ενεργά τμήματά του και πρωτίστως στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., δύναται δε να γίνει μέλος και άλλου υπερκείμενου σωματείου (Ένωσης, Ομοσπονδίας) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να απαρτίζεται από τα 2/3 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (3/4) των παριστάμενων μελών της. Το ίδιο ισχύει και για την αποχώρηση από Ένωση ή Ομοσπονδία, και σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 3556/1997 Υπουργική απόφαση. Επίσης, το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος Αθλητικών Οργανώσεων της Ευρώπης, πάλι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Σωματείου ή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
β) Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία της λειτουργίας του που διέπεται μόνο από τις διατάξεις του Καταστατικού του, του αθλητικού νόμου και της σωματειακής νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρτητα από το βαθμό του, στην αυτονομία του αυτή, χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται από τα όργανα.
γ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Σωματείου ή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
δ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και το πλαίσιο συμμετοχής του Σωματείου σε αυτές. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του Σωματείου σε αυτές είναι δεσμευμένοι από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για όποιο θέμα υπάρχει σχετική απόφαση. Για τα υπόλοιπα θέματα αποφασίζουν σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Σωματείου και οι αποφάσεις τους αυτές ελέγχονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.
ε) Η εκλογή των αντιπροσώπων σε υπερκείμενα σωματεία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του παρόντος Καταστατικού.
στ) Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη συμμετοχή του Σωματείου σε υπερκείμενο σωματείο μαζί με τις αρχαιρεσίες για τα δικά της όργανα, θα εκλέξει και τους αντιπροσώπους του Σωματείου για το υπερκείμενο αυτό σωματείο. Σε περίπτωση που έχουν ήδη εκλεγεί τα δικά της όργανα, τότε η Γ ενική Συνέλευση θα προχωρήσει σε αρχαιρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του παρόντος Καταστατικού, μόνο για την εκλογή των αντιπροσώπων σε υπερκείμενο σωματείο.

Άρθρο 29
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

α) Επιτρέπεται η συγχώνευση του Σωματείου με άλλο σωματείο που εδρεύει εντός της ίδιας Περιφέρειας, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να απαρτίζεται από τα 2/3 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (3/4) των παριστάμενων μελών της.
β) Σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα επιτρέπεται και η συγχώνευση αθλητικών τμημάτων του Σωματείου που καλλιεργούνται στον ίδιο κλάδο άθλησης με τμήμα ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου σωματείου.
γ) Σε περίπτωση συγχώνευσης με άλλο αθλητικό σωματείο ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του Σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα Βιβλία του Σωματείου στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προσκομίζοντας ταυτοχρόνως στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πιστοποιητικό περί διαγραφής του Σωματείου από τα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 30
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για χρονικό διάστημα ενός χρόνου και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο για έγκριση.
Ειδικά και κατ’ εξαίρεση, το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει με την εγγραφή του Συλλόγου στα Βιβλία Σωματείων και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021.

Άρθρο 31

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών.

Άρθρο 32

ΕΓΚΡΙΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα, εγκρίθηκε στο σύνολό του σήμερα απ’ τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του αρμοδίου Δικαστηρίου.
-----------------------------------------------------------------------
Άμφισσα, τέσσερις Μαΐου έτους δύο χιλιάδες είκοσι (04/05/2020)
Ακολουθούν υπογραφές των ιδρυτικών μελών.